Home    Login     Sitemap    
  학회정보       학회조직       회원정보       학회사업       Paper       커뮤니티  
학회조직 > 이사회
학회조직
이사회
부문
편집위원회
평의원회
이사회
회 장
최낙삼(Nak-Sam Choi)
한양대학교 교수
전화. 031-400-5283
e-mail. nschoi@hanyang.ac.kr

수석부회장
송정일(Jung-Il Song)
창원대학교 교수
전화. 055-213-3606
e-mail. jisong@changwon.ac.kr

부회장
이중희(Joong-Hee Lee)
전북대학교 교수
전화. 063-270-2342
e-mail. jhl@chonbuk.ac.kr
이상관(Sang-Kwan Lee)
KIMS 책임연구원
전화. 055-280-3314
e-mail. lsk6167@kims.re.kr
전흥재(Heong-jae chun)
연세대학교 교수
전화. 02-2123-4827
e-mail. hjchun@yonsei.ac.kr
권진회(Jin-Hwe Kweon)
경상대학교 교수
전화. 055-751-6104
e-mail. jhkweon@gnu.ac.kr

명예부회장
조문수(Mun-soo Cho)
한국카본(주) 사장
전화. 055-359-2002
e-mail. mscho@hcarbon.com
김광수(Kwang-Soo Kim)
데크(주) 대표이사
전화. 055-281-2450
e-mail. kskim@dacc21.com
박종수(Chong-Soo Park)
국도화학 부회장
전화. 02-3282-1405
e-mail. jameskd@kukdo.com
박서진(Seo-Jin Park)
도레이첨단소재 전무이사
전화. 02-3279-1200
e-mail. seojin@torayamk.com
방윤혁(Yun-Hyeok Bang)
효성 상무이사
전화. 031-428-1000
e-mail. yhbang@hyosung.com
박병대(Byeong-Dae Park)
송월테크 대표이사
전화. 055-854-0091
e-mail. bdpark@songwol.com
강종구(Jong-Koo Kang)
대한항공 항공기술연구원 원장
전화. 042-868-6181
e-mail. jkookang@koreanair.com
류광수(Kwang-Soo Lyu)
한국항공우주사업 전무이사
전화. 055-851-1793
e-mail. tbd@koreaaero.com

총무이사
이정률(Jung-Ryul Lee)
KAIST 교수
전화. 042-350-3728
e-mail. leejrr@kaist.ac.kr
김학성(Hak-Sung Kim)
한양대학교 교수
전화. 02-2220-2898
e-mail. kima1774@gmail.com
박영빈(Young-Bin Park)
UNIST 교수
전화. 052-217-2314
e-mail. ypark@unist.ac.kr
신광복(Kwang-Bok Shin)
한밭대학교 교수
전화. 042-821-1156
e-mail. shin955@hanbat.ac.kr
엄문광(Moon-Kwang Um)
KIMS 책임연구원
전화. 055-280-3315
e-mail. umk1693@kims.re.kr

재무이사
전석우(Seo-kwoo Jeon)
KAIST 교수
전화. 042-350-3342
e-mail. jeon39@kaist.ac.kr
윤성호(Sung-Ho Yoon)
금오공과대학교 교수
전화. 054-478-7299
e-mail. shyoon@kumoh.ac.kr
김성수(Seong-Su Kim)
KAIST 교수
전화. 042-350-3018
e-mail. seongsukim@kaist.ac.kr
서형석(Hyoung-Seock Seo)
중소조선연구원 책임연구원
전화. 051-974-5547
e-mail. hsseo@rims.re.kr
정성남(Sung-Nam Jung)
건국대학교 교수
전화. 02-450-3449
e-mail.snjung@konkuk.ac.kr

학술이사
구본철(Bon-Cheol ku)
KIST 책임연구원
전화. 063-219-8132
e-mail. cnt@kist.re.kr
이상복(Sang-Bok Lee)
KIMS 책임연구원
전화. 055-280-3318
e-mail. leesb@kims.re.kr
김남훈(Nam-Hoon Kim)
전북대학교 교수
전화. 063-270-2301
e-mail. nhk@chonbuk.ac.kr
김수현(Soo-Hyun Kim)
한국에너지기술연구원 선임연구원
전화. 042-860-3482
e-mail. kishing@kier.re.kr
서종환(Jong-Hwan Seo)
성균관대학교 교수
전화. 031-290-7290
e-mail. suhr@skku.edu
구본용(Bon-yong Koo)
군산대학교 교수
전화. 063-469-4713
e-mail. bykoo@kunsan.ac.kr
김태훈(Tae-hoon Kim)
KIMS 선임연구원
전화. 055-280-3159
e-mail. tkim67@kims.re.kr
황희윤(Hui-Yun Hwang)
안동대학교 교수
전화. 065-820-6305
e-mail. hyhwang@andong.ac.kr

국제협력이사
유웅렬(Woong-Ryeol Yu)
서울대학교 교수
전화. 02-880-9096
e-mail. woongryu@snu.ac.kr
오일권(Il-Kwon Oh)
KAIST 교수
전화. 042-350-1520
e-mail. ikoh@kaist.ac.kr
윤군진(Gun-jin Yun)
서울대학교 교수
전화. 02-880-8302
e-mail. gunjin.yun@snu.ac.kr
성동기(Dong-Gi Seong)
부산대학교 교수
전화. 051-510-2467
e-mail. dgseong@pusan.ac.kr
이행기(Haeng-Ki Lee)
KAIST 교수
전화. 042-350-3623
e-mail. leeh@kaist.ac.kr
안성훈(Sung-Hoon Ahn)
서울대학교 교수
전화. 02-880-7110
e-mail. ahnsh@snu.ac.kr
이세훈(Sea-Hoon Lee)
KIMS 책임연구원
전화. 055-280-3344
e-mail. seahoon1@kims.re.kr
박인규(In-kyu Park)
KAIST 교수
전화. 042-350-3240
e-mail. inkyu@kaist.ac.kr

산학연 협력이사
김윤해(Yun-Hae Kim)
한국해양대학교 교수
전화. 051-410-4355
e-mail. yunheak@hhu.ac.kr
정재한 (Jae-han Jung)
홍익대학교 교수
전화. 044-860-2525
e-mail. jaehan@hongik.ac.kr
신의섭(Eui-Sup Shin)
전북대학교 교수
전화. 063-270-3995
e-mail. esshin@jbnu.ac.kr
박성대(Park-Seong-Dae)
전자부품연구원 책임연구원
전화. 031-789-7242
e-mail. sdpark@keti.re.kr
서민강(Min-Kang Seo)
한국탄소융합기술원 책임연구원
전화. 063-219-3730
e-mail. seomk721@kctech.re.kr
신현규(Henry Hyun-kyu Shin)
코오롱첨단소재 이사
전화. 02-3677-6434
e-mail. henryshin448@gmail.com
박 민(Min Park)
KIST 책임연구원
전화. 02-958-5334
e-mail. minpark@kist.re.kr
임승규(Seung-Gyu Lim)
ADD 책임연구원
전화. 031-718-8191
e-mail. sglim1218@naver.com
신상준(Sang-Jun Shin)
한국항공우주산업 수석연구원
전화. 055-851-0233
e-mail. burneyes@koreaaero.com
김남형(Nam-Hyeong Kim)
한화첨단소재 센터장
전화. 044-410-3002
e-mail. kimnh@hanwha.com
이상일(Sang-Il Lee)
두산중공업 책임연구원
전화. 031-326-2381
e-mail. lee@doosan.com
정훈희(Hun-Hui Chung)
SK케미칼 부장
전화. 02-2008-7870
e-mail. hhjoy@sk.com
최치훈(Chi-Hoon Choi)
현대자동차 연구위원
전화. 031-368-9030
e-mail. chchoi1@hyundai.com
김광수(Kwang-soo Kim)
한국항공우주연구원 책임연구원
전화. 042-860-2306
e-mail. kskim@kari.re.kr
권일범(Il-Bum Kwon)
한국표준과학연구원 책임연구원
전화. 042-868-5326
e-mail. ibkwon@kriss.re.kr

편집이사
장승환(Seung-Hwan Chang)
중앙대학교 교수
전화. 02-820-5354
e-mail. phigs4@cau.ac.kr
김인걸(In-Gul Kim)
충남대학교 교수
전화. 042-821-6684
e-mail. igkim@cnu.ac.kr
최진호(Jin-Ho Choi)
경상대학교 교수
전화. 055-772-1634
e-mail. choi@gnu.ac.kr
강래형(Lae-Hyong Kang)
전북대학교 교수
전화. 063-270-3372
e-mail. reon.kang@jbnu.ac.kr
전성식(Seong-Sik Cheon)
공주대학교 교수
전화. 041-521-9262
e-mail. sscheon@kongju.ac.kr
최흥섭(Heung-Soap Choi)
홍익대학교 교수
전화. 041-860-2864
e-mail. hschoi12@gmail.com

감사
박수진(Soo-Jin Park)
인하대학교 교수
전화. 032-876-7234
e-mail. sjpark@inha.ac.kr
조정미(Jeong-mi Cho)
한국카본(주) 전무이사
전화. 02-718-0081
e-mail. jmcho@hcarbon.com


한국복합재료학회 | 고유번호 : 112-82-04154 | 대표: 최낙삼 | 06627 서울시 서초구 사임당로 174 (서초동, 강남미래타워) 601호
학회사무국 Tel: 02-598-1550/Fax: 02-598-1557   Email: composites@kscm.re.kr,   Email: tjddn7756@gmail.com  
Copyright 2008 by the Korean Society for Composite Materials